Lessons Learned

Per projekto vykdymo laikotarpį, partneriai įgijo patirties ir atrado galimybes, kaip tobulinti įgyvendinimo procesą.

Pastarosios pateiktos žemiau.  Išmoktos pamokos – išskirta specifinė išgyventa patirtis ar išmoktas elementas, ar detalizuota rekomendacija. Išmoktos pamokos –mokymusi grįstas procesas, kuris suteikia galimybę aptarti sėkmes, netikėtas pasekmes ir rekomendacijas.

Jos leidžia aptarti tai, ką buvo galima daryti kitaip, kodėl atsitiko vienaip ar kitaip, ar kaip išvengti klaidų tolimesniame įgyvendinimo etape.

Šios pamokos leidžia įgyti efektyvių žinių, kurios užtikrina tai, kad naudinga informacija yra įtraukiama į planavimo, proceso ir veiklos etapus.

Įrodomais grįstos veiklos

Veiklą privalo būti argumentuota pagristais duomenimis (įrodymais). Todėl viena esminių užduočių – sukurti patikimą lyčių duomenų bazę, kuri galėtų daryti įtaką sprendimų priėmimo procesams ir palengvintu tęstinį stebėjimą. Duomenys gali būti kiekybiniai (esminiai rodikliai/proporcijos/darbo užmokesčio skirtumas/darbo krūvis) ir kokybiniai (kultūra/aplinka/pasitenkinimas darbo sąlygomis).

Atsižvelkite į lytį

Veiklos planuojamos tokios, kad nebūtų neutralios lyčiai, t. y. skirtos ne tik moterims, bet ir vyrams, pvz., tėvystės/motinystės atostogos; vaiko priežiūros atostogos, ligos  sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti laikas; atleidimas nuo pedagoginio darbo moksliniams tyrimams atlikti bei mokslinei ir profesinei kvalifikacijai kelti; kūrybinės atostogos disertacijai užbaigti, vadovėliams rašyti ir pan.

Įgyvendinimo komandos sudėtis

Vietinės (fakulteto, instituto) ir institucinės įgyvendinimo komandos, kurios vykdo LLP, gali būti organizuojamos mikro ir mezo lygmenyse, kuriuose dirba.  Projektą vykdančių institucijų komandos, ieškojo darbuotojų, užimančių žemesnes ir aukštesnes pozicijas akademinio ir administracinio (vadovybė, administracinis ir techninis) personalo imtyje.

Vyrų įtraukimas

 Labai svarbus vyrų, kaip rėmėjų ir aktyvių dalyvių, įtraukimas į kaitos procesą;  lyčių pusiausvyros palaikymas komandose.

 Link esminių vertybių

Trinity Dublino koledže, INTEGER veiksmai buvo strategiškai suderinti su vidinėmis institucijos vertybėmis (pvz. finansavimu ir tyrimų tobulumu).

Socialinių renginių svarba

Soclianių renginių ir funkcinių susitikimų organizavimas yra svarbus ugdant komandų dvasią ir įsitraukimą, bei skatina įsijungti šeimos narius.

Lyginimasis su gerosios praktikos institucijomis

Tai leidžia rinkti gerosios praktikos pavyzdžius ir įvertinti „kas galėtų suveikti čia?“. Mokymosi procesas INTEGER rėmuose buvo pagreitintas keitimosi patirtimi seminarų pagalba.

Komunikacijos strategija

Aktyvios komunikacijos strategija yra gyvybiškai svarbi, siekiant komunikuoti veiksmus ir jų naudą plačiai socialinių partnerių bendruomenei. Siekiant tobulėti šioje srityje, buvo samdomi medijų mokymai.

Viešos paskaitos

Plačiai reklamuojami renginiai, pasitelkiant aukšto profilio pranešėjus, gali pritraukti auditoriją, sudominti, praplėsti projekto veiklų žinomumą, gerina projekto rinkodarą (pvz., Prof Nancy Hopkins, Dame Jocelyn Bell Burnell).

Vadovų parama – įsipareigoti ir angažuoti

Institucijos vadovas privalo būti įsipareigojęs ir tai pademonstruoti, pvz., rektorių dalyvavimas Partnerių grupės pasitarimuose ir jų įsipareigojimas institucijose įgyvendinti Lyčių lygybės planus

Kitų aukštojo mokslo institucijų įtraukimas – sektorinė prieiga

Tarpsektorinis bendradarbiavimas turėtų tapti esminiu, įtraukiant  tyrimų ir aukštojo mokslo sektorių kiekvienoje valstybėje.

Aljansų kūrimas

  • Jūsų institucijos viduje (pvz., per jau egzistuojančius moterų tinklus, Lyčių studijų ir tyrimų centrus)
  • Išoriškai – su pagrindiniais socialiniais partneriais, tokiais kaip finansavimo organizacijomis, ministerinomis ir mokslo programų, strategijų kūrėjais.

Indėlis strategijos rengimui

Dirbkite su savo aljansu (pvz., personalo skyriumi ir Lygybės/įvairovės padaliniais) ir darykite įtaką lyčių lygybės strategijai

Padalinys, atsakingas už Lyčių lygybės planų įgyvendinimą

Patirtis rodo, kad  veikiantis institucinis lyčių lygybės įgyvendinimo padalinys padeda: orientuoti organizacinius procesus lyčių lygybės linkme; kapitalizuoja  lyčių lygybės naudą; užtikrina LLP vykdymo tęstinumą.  Tokie padaliniai veikia partnerių institucijose: WiSER (TCD); LSC (ŠU) ir FEMS (CNRS) .

Pasinaudokite  mokymų / plėtros galimybėmis

Išnaudokite išorines ir vidines programas, siekdami ugdyti moterų mokslininkių ir su projektu susijusių darbuotojų kompetencijas, pvz., lyderystės mokymai moterims, medijų mokymai, mentoringas.

Ne viskas yra pasiekiama per 2-3 metus

Kai kurie veiksmai (pvz., susiję su didesnio masto struktūriniais pokyčiais) trunka ilgiau. Susikoncentruokite ties trumpalaikiais veiksmais ir išlaikykite ritmą.

Suteikite prioritetą stereotipų ir nesąmoningo šališkumo šalinimo mokymams

Siekiant lyčių lygybės ir įvairovės, svarbu akcentuoti egzistuojančius lyčių stereotipus  ir pasireškiantį nesąmoningą šališkumą visuose institucijos lygmenyse.

Gebėjimų lavinimo, kompetencijos tobulinimo, sąmoningumo ugdymo turinys orientuojamas į konkretų mokymosi rezultatą. Tradiciniai mokymai nėra efektingi, nes dauguma tikslinės grupės darbuotojų – dėstytojai. Ieškokite netradicinių mokymo formų!

Susiraskite rėmėjų, bet nusiteikite, kad sutiksite pasipriešinimą

Tikslui įgyvendinti galite sulaukti paramos  iš netikėčiausių pusių. Tačiau tikėtini rėmėjai gali būti ne tokie palaikantys, kaip tikėjotės. Neišvengiamai sulauksite pasipriešinimo, tačiau remiantis įrodomais ir, akcentuojant lyčių lygybės naudą visai bendruomenei, sulauksite maksimalios paramos.

Užsitikrinkite  aukščiausio lygmens vadovų palaikymo

Aukščiausio lygmens vadovų parama padeda pripažinti lygybės srityje dirbančią komandą ir palengvina sprendimų priėmimo komitetų/komandų sukūrimą. Tai vėliau įgalins jos lengvesnę institucionalizaciją, veiklos tęstinumą ir užtikrins pokyčius institucijos strategijoje bei procedūrose, pvz.:,“Comité de pilotage pour l’égalité entre femmes et hommes au CNRS” ir « Stride Like Commitee »“ sukūrimas CNRS, kas įgalino detalizuoti ir priimti kasmetinį veiksmų planą bei užtikrino politinę ir operacinė paramą.

Taip pat svarbu suprasti, kad parama iš aukščiausio lygio vadovų suteiks reikalingus finansinius išteklius planuojamų veiksmų įgyvendinimui.

Beje, aukščiausio lygmens vadovų dalyvavimas susitikimuose, parodo institucijos įsipareigojimą ir gali pagerinti bendrus veiklos rezultatus.

Reguliarių susitikimų ir komunikacijos sisteminimas

Pasitarimai horizontaliame organizacijos lygmenyje ir reguliarūs susitikimai labai svarbūs siekiant įsipareigojimą vykdymo. Reguliari komunikacija yra gyvybiška norint užtikrinti ankstyvą veiklos trūkumų / problemų identifikavimą ir jų sprendimą.

Be to, kooperuotas sprendimų planavimas, sumažins paskesnį jų nepripažinimą.

Vertinimas, mokymai ir stereotipų šalinimo seminarai

Aukščiausio lygio vadovų mokymai gali paveikti visos organizacijos narius ir sukurti pozityvią komunikaciją su visa institucijos bendruomene.

Atsižvelgimas į vietinį kontekstą ir poreikius

Siekiant sukelti pokyčius institucijoje, reikia veikti ne tik instituciniame lygmenyje. Kultūrinė transformacija – esminis pokyčių elementas, kadangi jos veiksmingumas priklauso nuo to, ar ji bus įsisavinta vietiniame kontekste.

CNRS lyginant fizikos, matematikos, chemijos ar gyvybės mokslų kultūras, pastebėta jog jos yra labai skirtingos. Dėl to, CNRS pasirinko veiklos modelį, kuris nukreptas funkcionuoti centralizuotai ir vietiniame lygmenyje.

Autonomijos tobulinimas ir komandų įtraukimas

Autonomija leidžia sukurti unikalius veiksmus ir inspiruoti veiklas visuose lygmenyse, kurie dirba įvairiose perspektyvose ir reaguoja į specifinius poreikius, pvz., Lygybės komitetas, specialiai parengti mokymai matematikų, fizikų ir informatikų bendruomenėms.

Net šitame lygmenyje, labai svarbu rinkti kontekstinę informaciją, pasitelkiant apklausas ir lokalios aplinkos vertinimą.

Sutelkite gerai organizuotą įgyvendinimo struktūrą su personalo branduoliu

Tam, kad išvengtumėte darbuotojų kaitos, komandos neturėtų pasikliauti vienu asmeniu. Reikalinga specifinė ir ilgai išliekanti vadovaujanti struktūra, pvz.:,MPDF, WiSER, LSC

Atkreipkite dėmesį į „nenumatytas pasekmes“

Labai svarbu savo veiklas atlikti ne tik su tikslinėmis grupėmis, bet ir plėtoti visoje institucijoje, taigi, būtina kurti lanksčią ir produktyvią aplinką. Būtina įvertinti tai, kad viena veikla gali būti naudinga daliai jūsų tikslinės grupės, tačiau ne tokia naudinga kitai – puoselėkite lygybės sąvoką visuose įgyvendinimo lygmenyse.

Vienas iš pavyzdžių: apsvarstykite kaip priemonės paveikia visą personalą, diegiant darbo ir šeimos derinimo priemonę, bet pagalvokite apie kitokio pobūdžio kompensaciją neturintiems vaikų: sumažintas darbo krūvis, darbo užduočių sugretinimas.

Pvz.: susitikimų organizavimas tarp 10:00 val. ir 15:00 val. gali būti naudingas ne tik tiems, kurie patenka į tikslinę šeimų grupę, bet ir tiems, kurie nori skirti laiko asmeniniam gyvenimui, savo pomėgiams

Pvz.: moters pranešėjos dalyvavimas  konferencijoje/seminare įskaičiuojamas į oficialų darbo krūvį. Kai kurios moterys yra mobilios ir gali dalyvauti šiuose tinkuose, o kitos – ne.